કાર્તિક ત્રિવેદીની ચિત્રકળા-૨

દાવડાનું આંગણું

કાર્તિકભાઈએચિત્રકળાનાઅનેકમાધ્યમોનોઉપયોગકર્યોછે. કાગળઉપરપેન્સીલ, ચારકોલઅનેશાહીનાચિત્રોએમણેદોર્યાછે. કાગળઉપરવોટરકલરઅનેએક્રીલિકકલરનાચિત્રોપણતૈયારકર્યાછે. કેનવાસઉપરએક્રીલિકઅનેકેનવાસઉપરઓઈલપેઈન્ટથીએમણેઅનેકચિત્રોતૈયારકર્યાછે.

અહીંમેંએમનુંકાગળઉપરશાહીથીતૈયારકરેલુંએકચિત્રકાગળઉપરવોટરકલરથીતૈયારકરેલુંએકચિત્રઅનેકાગળઉપરએક્રિલિકરંગોથીતૈયારકરેલાંબેચિત્રરજૂકર્યાછે.

કાગળઉપરશાહીથીદોરેલાઈંચ X ૧૧.ઈંચનાચિત્રમાંકંઈકયાદકરતીસ્ત્રીનીઆંખોનોભાવ, એનીદામણીઅનેનાકનીનથસમયનાશણગારનેદર્શાવેછે, તોએનીસાડીસમયનાવસ્ત્રોનીડીઝાઈનનોખ્યાલઆપેછે. શાહીથીચિત્રદોરવાનુંખૂબઅઘરૂંછે, કારણકેએમાંભૂલસુધારીશકવાનોઅવકાશખૂબઓછોછે. કાર્તિકભાઈનાચિત્રોમાંઝીણવટભરેલીઅનેકબાબતોજોવામળેછે,

View original post 178 more words

This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.