માઇક્રોફીક્ષન (૮૩)સો વર્ષ- વિજય શાહ

ફોનની ઘંટડી રણકી સામો છેડો બોલ્યો ” સો વર્ષની ઉંમર થવાની છે હમણાજ તમને યાદ કર્યા…”

બીજો છેડો બોલ્યો ” પ્રાર્થના કરો કે સેવા કરવા વાળા પણ સાથે સો વર્ષ જીવે.”

બંને છેડા પ્રસન્ન હતા..

 

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s