માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા – (39)ઉતાવળ-અર્ચિતા દીપક-

અમીર પિતાની દીકરી રીનીને,જલ્દી ભણી લેવું હતું કારણ કે તો,જ તેને વિડીયો ગેમ રમવા મળે

એમ હતી ! અને આયા બાઈની,તેના જેટલી જ દીકરી મીનાને,જલ્દી ઘરકામમાં મા ને મદદ

કરવાની હતી તો જ તે શાળાનું,લેશન પૂરું કરી શકે તેમ હતી …..!

અર્ચિતા દીપક

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s