તેલ પૂરી ઝગમગતો કરવાની પ્રેરણા -પદ્માબેન કનુભાઈ શાહ

"બેઠક" Bethak

DSC_2263

પદ્માબેનકનુભાઈશાહ

મુ. પ્રજ્ઞાબેનનુંપ્રદાનમારાગુજરાતીભાષાનાવારસાનેચાલુરાખવાનાપ્રયત્નોમાંઅવિસ્મરણીયરહેશે  . રણનામુસાફરનેજેમકોઈવહેતુંઝરણુંમળીજાયતેવીજરીતેમારીમુલાકાતપ્રજ્ઞાબેનસાથેઅહિયાંબેએરીયામાંથઇ.  મુંબઈમાંઅમારુંજીવનગુજરાતીવાતાવરણથીસભરહતું  . બધાપડોશીઓ ,મિત્રમંડળ , સૌગુજરાતીહતા  . 1979 માંઅહીઅમેરિકાઆવ્યાપછીઅમારીગુજરાતીભાષાનીદુનિયાઉપરપડદોપડીગયો  . જોબ , ટીવી , બાળકોસાથે  તેમજન્યુઝપેપરબધેજઇન્ગ્લીસનોઉપયોગથતોરહ્યો  .  ત્યારબાદપ્રજ્ઞાબેનનીઓળખાણથઇ  અનેબેઠકજેવીપ્રવૃત્તિશરુથતામનેગુજરાતીસાહિત્યલખવાનીતકમળી.

અનુભવથીજેઆનંદ, શાંતિઅનેસંતોષમેંઅનુભવ્યોતેઅવર્ણનીયછે  .  મારાગુજરાતીસાહિત્યનાહોલવાઈજતાકોડિયામાંફરીથીતેલપૂરીઝગમગતોકરવાનીપ્રેરણાઆપવાબદલહુંપ્રજ્ઞાબેનનીરૂણી  છું.  મારાજેઘણાનિવૃતવ્યક્તિઓઆવીજલાગણી

View original post 25 more words

Advertisements
This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.